Skip to main content

Välfärden kräver en god skattebas
– inte höga skatter

Medborgerlig Samling lägger stor vikt vid din frihet och vill begränsa statens inflytande över dina livsval – men betonar att vi alla har både rättigheter och skyldigheter. Vi har en konservativ syn på samhället och kulturen förenad med en liberal syn på ekonomi.

MED är ett liberalkonservativt parti – vi förenar en liberal syn på individens rättigheter och den ekonomiska politiken med en konservativ syn på samhället, kulturen och långsiktig hållbarhet.

Den liberala idétraditionen handlar till stor del om att människan ska få leva så fritt som möjligt, utan statliga ingrepp. Äganderätten – att få bestämma över sin egendom, bedriva handel och dra fördel av sitt eget arbete – är också mycket betydelsefull i ett fritt samhälle. Friheten ska omfatta alla människor; utfallen av denna frihet kommer dock alltid att skilja sig åt. Medborgerlig Samling står upp för dessa rättigheter.

Från den konservativa traditionen hämtar Medborgerlig Samling viktiga lärdomar om människan och samhället. Samhället mår bäst av att förändras stegvis och i linje med beprövad erfarenhet, inte genom våldsamma omvälvningar. Att bygga upp någonting gott kan ta många generationer; att riva ned och fördärva kan gå snabbt.

Pragmatism och att förorda det som bevisligen fungerar är även det ett konservativt förhållningssätt. MED beskriver det som att politiken ska vara evidensbaserad. Fakta och beprövad erfarenhet ska ligga till grund för politiska förslag, inte ideologiskt färgat tyckande.

Månandet om miljön och naturen är också ett kärnvärde inom den konservativa idétraditionen. Samhället, landet och miljön ska förvaltas väl och överlämnas till kommande generationer. Vi människor är en del i en generationskedja, mellan våra förfäder och de ännu ofödda. Medborgerlig Samling använder begreppet hållbarhet.

Läs mer