Skip to main content

Granskningsgruppen

MED granskar

Medborgerlig Samlings granskningsgrupp arbetar för att identifiera fusk och oegentligheter som leder till slöseri med skattebetalarnas pengar. Vissa av våra gräv har bland annat lett till att myndigheter polisanmält föreningar som har fuskat sig till bidrag.

QR Swish Granskningsgruppen.

Stötta Granskningsgruppen

All granskning görs helt idéellt av engagerade medlemmar. Vi är dock beroende av ditt stöd för att täcka våra kostnader för att begära ut offentliga handlingar, och inte minst för produktion av filmer, pressmeddelanden och presskonferenser, för att kunna publicera Granskningsgruppens olika gräv och på så sätt ställa ansvariga politiker och myndigheter till svars.

Tipsa Granskningsgruppen!

Skriv till [email protected]

Gräv #1:

Läxhjälpsbedrägerier

Granskningsgruppen undersökte Skolverkets bidrag till läxhjälp till ideella organisationer, och upptäckte att orimligt stora summor gick till just Järvaområdet i Stockholm. En närmare granskning visade att av 22 mottagande föreningar i Järva var det endast 5 som bedrev läxhjälp i området. Resten bedrev helt annan verksamhet än läxhjälp eller var rena bluff-föreningar helt utan verksamhet.

En sådan bluff-förening drevs under många år av en S-politiker i den lokala stadsdelsnämnden. Fortsatt granskning visade att politikern under annat namn även lurat till sig stora summor bidrag från den egna stadsdelsnämnden, med hjälp av manipulerade räkenskaper och osanna verksamhetsberättelser. Han har själv i sin roll som politiker varit delaktig i beslut gällande den egna bluff-föreningen, men även gällande tilldelning av miljonbidrag till en förening där hans föräldrar är styrelsemedlemmar, utan att anmäla jäv.

MED har konfronterat både Stadsdelsnämndens dåvarande ordförande liksom Socialdemokraterna i Stockholms stad, vilka dock inte har vidtagit några åtgärder mot politikern.

Fortsatt granskning visade att kvalitetsproblemen hos Skolverket är omfattande och systematiska, och inte bara är koncentrerade till Järvaområdet. Två av tre granskade bidrag går ner i fel fickor, bland annat gick 4 miljoner till en fotbollsskola i Danderyd som byggde en musikstudio till föreningens styrelsemedlemmar. MED krävde i ett öppet brev Skolverkets dåvarande generaldirektörs avgång.

Vi kräver att skolministern avsätter generaldirektören för Skolverket.
Han har år efter år visat på en ovilja eller oförmåga att komma till rätta med bidragsfusket.

Länkar Gräv #1

Bidragsfusk i Järvaområdet Skolverket, mars 2022

Föreningsbidrag i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd – jävig politiker, april 2022

Stadens pengar går till könsseparerad verksamhet och utövandet av social kontroll i Järva, april 2022

S-politiker bakom bluff-förening i Järva, april 2022

Fotbollsklubb i Danderyd fuskar till sig 4 milj. av läxhjälpspengar, nov 2023

Gräv #2:

Moskébygget i Skärholmen

– Stockholms stad upplåter mark till islamistiska och antisemitiska organisationen Milli Görüs


Granskningsgruppen fick tips om att den islamistiska organisationen Milli Görüs kunde ligga bakom det planerade moskébygget i Skärholmen, en jättebyggnad för 100 miljoner. Milli Görüs är en turkisk organisation som är baserad i Tyskland som vill avskaffa västerländsk demokrati till förmån för global islam baserad på sharia. Ideologin vill motverka integration av turkar i utlandet, anser att västerländska värderingar är dekadenta och destruktiva, och är uttalat antisemitisk.

Trots att rykten om Milli Görüs inblandning hade påtalats till Exploateringsnämnden, gavs i maj 2022 startbesked för bygget, utan att frågan utreddes och utan något som helst omnämnande av Milli Görüs eventuella inblandning. Detta innebär att politikerna inte bara beslutat att upplåta stadens mark för detta projekt, utan dessutom avsätter 13 miljoner av skattebetalarnas pengar för förberedande markarbeten.

Granskningsgruppen har utrett personer och organisationer bakom bygget och har på så sätt tydligt kunnat leda i bevis att Milli Görüs står för planering och finansiering av moskébygget. De agerar via en moské och en tillhörande stiftelse i Sverige, som uppträder som officiell huvudman för avtal och tillstånd. På denna moskés hemsida deklareras helt öppet och på svenska en fientlig inställning till västerländska värderingar, inklusive yttrandefrihet och demokrati.

Någon prövning av huvudmännen och deras organisation enligt stadens demokratikriterier har inte gjorts av någon instans som hanterat ärendet, trots att den demokratifientliga värdegrunden bara var en googling bort. MED invänder starkt mot denna vårdslösa hantering av Stockholmarnas värdefullaste tillgång, kommunal mark, och förslösandet av vårt demokratiska kapital genom att underlätta för antidemokratiska krafter att upprätta grandiosa landmärken från vilka de kan motverka integration och motarbeta demokrati.

Gräv #3:

Expolaterings­nämndens vårdslösa mark­anvisningar

– fler mosképlaner med olämpliga aktörer

Exploateringsnämndens markanvisning till islamistiska organisationen Milli Görüs visade sig inte vara en engångsföreteelse. Granskningsgruppen har avslöjat en hel serie av häpnadsväckande markanvisningar till synnerligen olämpliga aktörer i Järvaområdet.

Bakgrunden är den politiska planen Vision Järva 2030, där moskébyggen har fått hög prioritet. Så hög prioritet att man i jakten på en lämplig aktör kompromissat vårdslöst med vandelsprövningen av byggherren. I ett fall har kommunal mark sålts till en ljusskygg stiftelse kontrollerad av Saudiarabien. I ett annat har mark anvisats till personer som sedan dömdes till långa fängelsestraff för grova ekonomiska brott. I ett tredje fall anvisades mark till personer som polisanmälts för bidragsbedrägerier mot Skolverket, och som sprider en synnerligen intolerant syn på oliktänkande.

Två av dessa projekt beskrivs, trots haverierna, som pågående av Exploateringskontoret. Det är alltså inte Exploateringsnämndens förtjänst att vi sluppit tre stora moskéer med kriminella huvudmän eller som kontrolleras av en antidemokratisk främmande makt, utan enbart de inblandade aktörernas egen oförmåga och bristande finansiering.

Inte i något enda fall har huvudmännen prövats enligt stadens värdegrund och demokratikriterier. MED har överlämnat ett omfattande utredningsmaterial till stadens revisorer och ifrågasätter varför Exploateringsnämnden rekommenderades få ansvarsfrihet.

Gräv #4:

EU-projekt anställer kriminell för uppsökande verksamhet mot barn i Järva

Ett EU-finansierat projekt som ska motverka att barn exponeras för kriminella miljöer i Järva har anställt en man med gängkriminell bakgrund. Tanken är att barn på Järvafältet i Stockholm ska skyddas från att socialiseras in i gängbrottslighet genom att delta i vuxenledda fritidsaktiviteter. Till projektet anställdes därför fritidslotsar, vuxna som med uppsökande verksamhet skulle uppmuntra barn att ta del av fritidsutbudet i området. En av dessa fritidslotsar visar sig nu vara dömd för att ha tvättat pengar åt gängkriminella. Under rättegången framgick också att han anser sig vara under dödshot eftersom han har skulder till våldsbenägna kriminella personer. Vidare granskning visar att mannen tidigare har dömts till ett 7-årigt fängelsestraff i Storbritannien, den gången för ett gängrelaterat grovt våldsbrott.

Avslöjandet kommer efter att Medborgerlig Samlings granskningsgrupp tittat närmare på projektet Aktiv Fritid Järva som fått 12 miljoner kronor i EU-bidrag via EU:s sociala fond (ESF).

Av mannens ansökningshandlingar framgår också att han som referens använt en lokalt välkänd person som är dömd till fängelse för grova brott. Liselott Martynenko Agerlid, vice ordförande för MED Stockholms Stad och MED:s andranamn i EU-valet, konstaterar att Stockholms stad, som agerar projektledare, inte verkar ha vare sig personkännedom eller lokalkännedom. “De här uppgifterna fanns bara en googling bort. Varför gör inte Stockholms stad ens rudimentära kontroller på personer som ska jobba med barn? Inkompetensen utsätter barn för oacceptabla risker. Det är uppenbart att Stockholms stad bryr sig mer om att ha fina projekt att visa upp än att skydda barn i utsatta områden.”

EU-projektets syfte är att bekämpa barnfattigdom. Barn i utsatta områden ska beredas möjlighet till ett rikt utbud av fritidsaktiviteter, eftersom detta anses vara en skyddsfaktor mot ohälsa, sociala problem och exponering mot kriminella miljöer. Enligt projektplanen i Järva kommer dock inga projektpengar att gå till vare sig fattiga barn eller till några nya fritidsaktiviteter. Enligt projektledaren själv finns nämligen redan ett tillräckligt utbud av aktiviteter i området. Hela projektbudgeten kommer istället att läggas på “samverkan”, och därmed spenderas på resurser inom den egna stadsdelsförvaltningen. Hur denna samverkan skyddar fattiga barn från rekrytering till kriminella miljöer framgår inte av projektbeskrivningen, och ännu svårare att förstå blir det när man nu rekryterat en person med gängbrottslighet på meritlistan som fritidslots.

Ironiskt nog finns det redan även ett överutbud av välgörare som erbjuder sig att samverka med arrangörer av fritidsaktiviteter, eftersom det samtidigt pågår ett påkostat Järva-projekt för just sådan samverkan finansierat av Gålöstiftelsen. Våra skattepengar skapar alltså ett sånt överutbud av aktiviteter att vi nu lägger ytterligare skattemiljoner på inkastare för att försöka fylla aktiviteterna med barn.

Liselott Martynenko Agerlid är inte förvånad över de missriktade satsningarna: “EU har en bidragskarusell, där våra skattemedel tar vägen via Bryssel och kommer tillbaka i form av allehanda styrda projektbidrag. Så här går det när man försöker lösa lokala problem utan att ha lokalkännedom. Det är bara ännu ett bevis för att EU behöver reformeras i grunden och inte ägna sig åt saker som medlemsländerna sköter lika bra, eller bättre, själva. EU ska helt enkelt hålla tassarna borta.”

Det är inte bara Järva som fått EU-miljoner för att bekämpa barnfattigdom. Den riktade utlysningen har öronmärkt lika stora belopp även till Göteborg, Malmö, Botkyrka, Södertälje, Borås, Uppsala, Örebro och Linköping, totalt 98 miljoner. Granskningsgruppen uppmuntrar engagerade medborgare att ställa frågor till sina kommuner om hur dessa pengar används.

MED vill minska avgiften till EU och skära ned på EU-bidrag inom områdena innovation, social utveckling samt regional tillväxt. Det är frågor som bättre hanteras på nationell nivå. Den 9 juni kan du rösta på ett parti som vill sätta stopp för EU:s bidragskarusell.  

Länkar Gräv #4

Gräv #5:

SST: En dysfunktionell myndighet

Myndigheten för stöd till trossamfund

Vi trodde nog att vi hade sett det mesta. Under var och varannan offentligt finansierad sten som granskningsgruppen vänder på hittar vi nya exempel på skatteslöseri och kostsamt vanstyre, men vi hade inte förväntat oss att hitta en myndighet som låter bidragsmottagarna själva sköta hela myndighetsutövningen.

Myndigheten för Stöd till Trossamfund (SST), fördelar varje år ca 100 miljoner statliga bidragskronor till olika trossamfund för att de ska kunna bedriva en “aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet”. Normalt sett går statlig bidragsgivning till så att organisationen ansöker hos en myndighet. Ansökan prövas enligt uppsatta kriterier. Prövningen mynnar sedan ut i ett beslut om bidrag ska beviljas eller inte. 

När det gäller SST har dock regeringen befriat de bidragssökande omaket att genomgå en myndighetsprövning. Istället låter man dem helt enkelt bevilja pengar till sig själva. Regeringen har beslutat att bidragsbesluten ska fattas av ett Råd, “Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund”, som enbart består av företrädare för de bidragsmottagande trossamfunden. Det är till och med så att SST:s representant saknar beslutanderätt vid Rådets möten. Vi har alltså att göra med en statlig myndighet som har outsourcat hela beslutsprocessen till bidragsmottagarna själva.

Även det viktiga uppdraget att utöva kontroll har överlåtits till bidragsmottagarna. Trossamfunden själva “kontrollerar” riktigheten i sina egna förteckningar över församlingsbesökare. Antal församlingsbesökare ligger till grund för bidragets storlek. Även att säkerställa att pengarna går till avsett ändamål, att församlingar och deras företrädare lever upp till god vandel, och att de möter i lag uppställda demokratikriterier sköts av trossamfunden själva. SST svarar på direkt fråga att detta “inte ingår i deras uppdrag”

Då återstår något så skandalöst som en förvaltning helt utan myndighetsutövning, en myndighetschef utan inflytande över bidragsbesluten och omfattande bidragsgivning där ingen myndighetspersonal är ansvarig för att företräda skattebetalarnas intressen. Bakom denna ordning ligger flera regeringar ledda av både moderater och socialdemokrater. Genom att anta förordningar för myndighetens verksamhet har de underminerat de kontrollmekanismer som lagen föreskriver. Därmed har tidigare regeringar satt lagbestämmelser om vilka organisationer som kvalificerar sig för bidrag helt ur spel!

Exakt hur illa det går när man först låter trossamfunden själva bestämma vilka trossamfund som ska få bidrag och sedan låter dem granska sig själva, beskriver vi närmare i en rad avslöjanden.  

Avslöjande #1 Hur man bygger ett skattefinansierat luftslott

Länkar Gräv #5