Integritetspolicy - Medborgerlig Samling Skip to main content

Integritetspolicy

Medborgerlig Samlings integritetspolicy

När du nyttjar Medborgerlig Samlings tjänster så tillåter du partiet att använda sig av din personliga information. Den här policyn är tänkt att hjälpa dig att förstå vilken data vi samlar, varför vi samlar den och vad vi gör med den. För frågor gällande denna policy, maila privacy@med.se.

Personuppgiftssäkerhet

Vi använder din information i flera av våra system och tjänster. Dels för att du ska kommunicera med andra medlemmar, för att du ska kunna knyta kontakter och att vi ska ha ett register över de medlemmar vi har. Vi lagrar även personligt identifierbar information av säkerhetsskäl, till exempel för att se vem som gjort vad i forum, vem som har kopplat upp sig mot vilka system, och så vidare.

Den här policyn förklarar:

 • Vilken information vi samlar in och varför vi gör det.
 • Hur vi använder informationen.
 • Dina rättigheter för att komma åt och uppdatera informationen.

Har du frågor om policyn, maila privacy@med.se.

Information partiet samlar in

Partiet samlar in information om dig för att kunna bedriva partiets verksamhet.

Partiet samlar in information på följande sätt:

 • Information du aktivt ger partiet
  Den information du givit partiet i samband med tecknandet av ditt medlemskap, såsom förnamn, efternamn, mailadress, gatuadress, stad, kommun, land,  postnummer och telefonnummer.
  Detta inkluderar information som du själv skriver in eller laddar upp i partiets system. Det kan t.ex. vara bilder, kontaktuppgifter och videos men även politiska åsikter.
 • Information som samlas in vid användande av system.
  Partiet samlar in olika information beroende på vilket system du ansluter till.
  En komplett lista över vilka system och vilka kategorier som lagras kan lämnas ut på begäran.
  Information som samlas in är bland annat.
 • Loggning av tjänsters användande
  När du använder partiets tjänster loggas automatiskt allting du gör i partiet system. Detta inkluderar:

  • Internet Protokoll Adress (IP-adress)
  • Kakor som personligen identifierar din webbläsare.
 • Lagringsytor
  Vid användande av partiets lagringsytor behandlas filerna och dess metadata, (vilket innefattar personuppgifter), av partiet eller dess tredjepartsleverantörer.
 • Kakor
  Vid användande av vissa av partiets tjänster kan din personliga information lagras i en kaka i din webbläsare. För information gällande kakor läs partiets kak-policy här.

En komplett lista över vilka kategorier av personuppgifter partiet behandlar kan lämnas ut på begäran.

Hur partiet använder din personliga information

Behandling av personuppgifter ska endast ske där partiet har användning för personuppgifterna enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Partiet behandlar personuppgifter på flera olika nivåer beroende på vad du har för roll inom partiet. En person kan tillhöra en eller flera roller.

De roller som partiet samlar in personuppgifter om är följande:

 • Övriga externa personer
  Partiet samlar ibland in vissa personuppgifter från externa personer i de fall där de önskar att interagera med partiets olika plattformar, exempelvis MEDbloggen. Dessa uppgifter används för att erbjuda bra service i tjänsten den registrerade väljer att interagera med. Personuppgifter vi samlar in är till exempel förnamn, efternamn, mailadress.
 • Obligationsägare
  Partiet samlar i vissa sällsynta fall in personuppgifter om externa personer som köpt partiobligationer. Personuppgifterna vi samlar in är då förnamn, efternamn, personnummer/organisationsnummer, gatuadress, postnummer, ort, epostadress, telefonnummer.
 • Medlem
  Denna kategori är varje person som har valt att gå med i partiet.
  Partiet behandlar varje medlems förnamn, efternamn, e-post och telefonnummer. Uppgifterna används för att partiet ska kunna kommunicera med medlemmen genom nyhetsbrev och andra verktyg partiet använder.
  Partiet behandlar även land, stad, kommun, gatuadress och postnummer för att  kunna placera medlemmen till rätt underdistrikt och som underlag för arbetet hos valberedningen och nomineringskommitén.
 • Partiarbetare
  Denna kategori är varje person som utför någon form av arbete för partiet, exempelvis de personer som driver IT-organisationen eller marknadsorganisationen.Utöver de uppgifter som behandlas för medlemmar så behandlas även nya mailadresser som används för arbete inom partiet samt metadata på filer som lagras i partiets gemensamma lagringsyta och andra system. Partiarbetares kontaktuppgifter kan även kommuniceras ut till partiets medlemmar där det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina uppgifter.
 • Förtroendevald
  Denna kategori är varje person som agerar som representant för partiet i olika frågor, som valberedningen, styrelsen eller politiska talespersoner.Partiet behandlar samma information som för partiarbetare och medlemmar med tillägget personnummer. Dessutom behandlar även partiet bilder, filmer och ljudklipp på de förtroendevalda som kan publiceras på partiets hemsida, bloggar och andra kommunikativa system. Anledningen till denna behandling är för att partiet ska kunna bedriva marknadsföring och vara mer synliga gentemot media och potentiella väljare.Förtroendevaldas kontaktuppgifter kan även kommuniceras utanför partiet för att underlätta för medier att ta kontakt med rätt person i partiet för intervjuer och dylikt.

Lagring av politiska åsikter

I partiets fora, chattar, epost och andra system där användarna själv bidrar med innehåll så kan det förekomma politiska åsikter. Partiet lagrar inte sina medlemmars politiska åsikter på andra platser eller i andra system än där medlemmen själv har skrivit dom utan medlemmens godkännande.

Information du delar

I partiets system har du möjlighet att dela ytterligare information med andra medlemmar och personer utanför partiet. När du delar information i partiets kanaler, tänk på att detta är synligt för andra medlemmar och administratörer samt i vissa fall tredjepartsleverantörer. En komplett lista över tredjepartsleverantörer kan lämnas ut på begäran.

Rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt till:

 • Information gällande insamling av dina personuppgifter.
 • Få felaktiga personuppgifter rättade.
 • Få dina personuppgifter borttagna där detta är möjligt förenligt med svensk lag.
 • I vissa fall begränsa behandlingen av personuppgifter.
 • Migrera dina personuppgifter till en annan tjänst.
 • Bestrida anledningar till behandlingen av personuppgifter.
 • Att, utom i vissa fall, inte drabbas av automatiserat beslutsfattande gällande insamlande av personuppgifter.
 • Att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.
 • Skadestånd i de fall där behandlingen av personuppgifter har skett felaktigt och det har lett till skada för den registrerade.

För mer information gällande dina rättigheter som registrerad kan du hitta hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Åtkomst till din information och ändringar av din persondata

För åtkomst till din information vänligen kontakta privacy@med.se. Eftersom partiet drivs ideellt kan vissa ledtider förekomma på sammanställande av informationen.

Partiet har som mål att endast behålla information som är relevant för partiet. Partiet jobbar kontinuerligt med att rensa och ta bort information som partiet inte har anledning att behålla.
För att skydda från felaktigt borttagande så kan viss information ligga kvar i säkerhetskopior och i loggar för att skydda både partiet och din information.

Vilka har åtkomst till din information?

Din information är åtkomlig av olika funktioner och personer inom partiet. I de fall ett system hanteras av tredje part kan även denna ha tillgång till din personliga information.

Dessa funktioner har tillgång till din information:

 • Administratörer
  Detta skiljer sig från system till system och kan lämnas ut på begäran.
  Administratörer kan komma åt kommentarer, epost, personprofiler, fotografier och annan personligt identifierbar information.
 • Moderatorer
  Detta skiljer sig från administratörsfunktionen då moderatorer har mindre tillgång till persondata än administratörer. De kan däremot fortfarande se kommentarer, trådar med mera, på partiets forum. Även i de fall tråden eller kommentaren har dolts kan moderatorer se dem.
  Moderatorer har även tillgång till kommentarer i modereringsverktyg och andra verktyg som krävs i deras roll.
 • Medlemsansvarig
  Dessa personer har tillgång till medlemsregistret och bearbetar den informationen.
 • Medlemmar
  I vissa fall har medlemmar tillgång till personligt identifierbar information, till exempel namn och epost, i de fall sådan information är synlig i partiets system.
  Medlemmar har även möjlighet att se sådant som postas i partiets fora, chattar och andra system.

Informationssäkerhet

Partiet försöker att hålla så hög säkerhet som skäligen är möjligt för din persondata. För att skydda din persondata har partiet vidtagit bland annat dessa åtgärder:

 • Krypterar åtkomsten till våra tjänster med SSL.
 • Tvingande användning av tvåstegsautentisiering där det är möjligt.
 • Återkommande automatiska backuper av partiets system.
 • Loggning av aktivitet på partiets system.
 • Begränsar åtkomsten till din persondata i högsta skäliga mån.

Ändringar

Partiet kan komma att göra ändringar i framtiden. Dessa ändringar ska generellt sett inte sänka dina personuppgifters säkerhet och/eller dina rättigheter. I de fall där nivån för säkerhet eller rättigheter sänks så får du chans att godkänna de nya villkoren.

De ändringar som sker kommer att göras i det här dokumentet. Vid större ändringar så kan partiet skicka ut notis till medlemmarna via e-post gällande den nya policyn.

Dataskyddsombud

För frågor och yrkanden gällande denna policy eller dina personuppgifter kan du vända dig till partiets dataskyddsombud.

Tage Borg

privacy@med.se