Skip to main content

Vår politik

Klassisk borgerlig politik

Medborgerlig Samling menar att människor ska vara fria att styras av sitt eget förnuft, inte styrda av ett etablissemang. Alla svenskar ska vara fria att tänka, tro och skriva vad som helst. Statens makt ska begränsas till det mest nödvändiga.

Politikens främsta uppgift, näst efter att garantera Sveriges och svenskarnas frihet, trygghet och säkerhet är att med respekt för långsiktig hållbarhet främja förutsättningarna för svenska folkets välstånd genom företagande, innovation och marknadsekonomisk konkurrens.

Samhällsvision
Vi ser en stor förbättringspotential för det svenska samhället som fortfarande är starkt påverkat av att socialdemokratin under lång tid dominerat svensk politik. Sverige lider av socialdemokratins idéer om stor stat, utbredd politikermakt, höga skatter och utbrett bidragsberoende. Det vill vi förändra! Vi tror på en liten men stark stat, begränsad politikermakt, låga skatter och individers självbestämmande.

Vi ser också att Sveriges utveckling hålls tillbaka av detaljpolitik, centralisering och utbredd planhushållning som resulterat av decennier av socialdemokratiskt maktinnehav och som den etablerade borgerligheten kapitulerat inför. Vi vill därför reformera Sveriges samhällsstruktur för att möjliggöra fri och sund konkurrens på lika villkor istället för hämmande korporativistiska strukturer.

Rättvisa
Vi står för rättvisa! Rättvisa är att staten likabehandlar alla svenskar oavsett deras etnicitet, hudfärg, kön, religion eller ålder. Kompetens, förmåga, erfarenhet och vilja ska vara avgörande när människor konkurrerar med varandra. Vi kallar det för en rättvis meritokratisk ordning. Den står i motsats till den orättvisa särbehandling på grund av till exempel bakgrund, hudfärg, kön, religion eller ålder som förespråkas av våra identitetspolitiska motståndare.

Demokrati
Vi värnar grundläggande demokratiska värden så som de kommer till uttryck i grundlagen. Däri ingår yttrandefrihet, fri åsiktsbildning, folkstyre med lika rösträtt, den enskildes rätt till personliga värderingar, alla människors lika värdighet och likhet inför lagen. Vi vill förbättra demokratin, flytta makten närmare folket och förstärka ansvarsutkrävandet.

Kultur
Vi menar att alla svenskar har ett gemensamt ansvar för Sveriges kulturarv och särskilt för vården av vårt gemensamma språk. Vi vill bidra till fri opinionsbildning genom att avveckla statens dominans av media och befria kulturarbetare från deras bidragsberoende