Skip to main content

Om MED

Medborgerlig Samling – ett konstruktivt svar på Sveriges problem

Samhällsutvecklingen idag präglas av kortsiktighet, ovilja och oförmåga att ta tag i eskalerande samhällsproblem. Medborgerlig Samling har tillkommit som ett svar på såväl akuta som långsiktiga samhällsproblem som det politiska etablissemanget i Sverige inte har lyckats ta sig an. Det saknas både idéer och politiskt ledarskap för att vi som land ska kunna hantera dessa problem.

Sverige är i flera avseenden ett bra samhälle. Samtidigt står vi, liksom många andra europeiska länder, inför svårigheter och hot som riskerar att allvarligt försämra levnadsförhållandena i vårt land. Bland dessa märks särskilt följande:

I Sverige kommer den skötsamme medborgarens behov allt oftare sist.

Politiker tar sig rätten att detaljstyra och omfördela för att skydda dem som fått rollen som förtryckta. Värden som över tid tjänat det svenska samhället väl, till exempel flit, förkovran och lojalitet mot samhället i stort, motarbetas av staten.

Sverige är ett land i söndring.

Vårt land har under decennier haft en eskalerande invandring av historisk omfattning från områden med stora kulturskillnader i förhållande till Sverige. Detta har lett till stora klyftor och genererat kostnader som Sverige helt enkelt inte kan bära.

Sverige har stagnerat ekonomiskt.

Tillväxten kan under det senaste årtiondet främst tillskrivas befolkningsökningen, men per capita är den näst intill obefintlig. Privatpersoners, företags och kommuners skuldsättning har nått oroande nivåer och skattetrycket ökar.

Sveriges offentliga förvaltning är vanstyrd och personligt ansvar saknas.

Beslut fattas kollektivt och ansvarsutkrävandet är obefintligt. Myndigheter är genomsyrade av ideologisk korruption, vänskapskorruption och inkompetens. Det politiska etablissemanget är sammanvuxet med staten och helt beroende av skattemedel. Samma sak gäller för stora delar av civilsamhället.

Sverige lider av bristande inre och yttre säkerhet.

Polisen har mycket svårt att klara sitt uppdrag och laglöshet kan därmed breda ut sig över hela landet. Det svenska försvaret har i praktiken avvecklats, trots att säkerhetsläget i omvärlden motiverar en god försvarsförmåga.

Sverige förmår inte längre ge tillräckliga kunskaper till nya generationer.

Skolan och högskoleutbildningarna tar allt längre tid i anspråk, men innehållet blir allt tunnare. Detta är en långsiktig katastrof för Sveriges konkurrenskraft och för den kulturella utvecklingen i landet.

LÄS MER

Välfärdsindustriellt komplex

Medborgerlig Samling bildades även som en reaktion mot att Sveriges borgerlighet, som borde ha tagit sig an ovanstående utmaningar, har flytt från verkligheten och från sin egen ideologiska grund. En möjlig förklaring till att kampen mot de destruktiva idéer som håller det offentliga Sverige i ett fast grepp har misslyckats är att många de facto livnär sig på dessa idéer. Att betrakta sina medmänniskor som ömkliga offer skapar sysselsättning och maktförhållanden. Det kan vara befogat att tala om ett välfärdsindustriellt komplex – en omhändertagandeindustri som motiverar sin egen existens och utbyggnad med att medborgarna är svaga offer.

Missförhållandena i samhället och hos det allmänna leder förr eller senare till att medborgarna anser att förtroendet är förbrukat. I hela Västvärlden ser vi tendenser till att många medborgare inte längre anser att den offentliga makten förtjänar deras förtroende.

Medborgerlig Samling är ett konstruktivt svar på de missförhållanden som behöver rättas till i Sverige.

Idétradition

Medborgerlig Samling är ett liberalkonservativt parti. Det betyder att vi grundar våra tankar om hur samhället bör se ut från två stora idétraditioner: liberalismen och konservatismen. Medborgerlig Samling förenar en liberal syn på individens rättigheter och den ekonomiska politiken med en konservativ syn på samhället, kulturen och långsiktig hållbarhet.

Den liberala idétraditionen handlar till stor del om att människan ska få leva så fritt som möjligt, utan statliga ingrepp. Äganderätten – att få bestämma över sin egendom, bedriva handel och dra fördel av sitt eget arbete – är också mycket betydelsefull i ett fritt samhälle. Friheten ska omfatta alla människor; utfallen av denna frihet kommer dock alltid att skilja sig åt. Medborgerlig Samling står upp för dessa rättigheter.

Från den konservativa traditionen hämtar Medborgerlig Samling viktiga lärdomar om människan och samhället. Samhället mår bäst av att förändras stegvis och i linje med beprövad erfarenhet, inte genom våldsamma omvälvningar. Att bygga upp någonting gott kan ta många generationer; att riva ned och fördärva kan gå snabbt.

Evidensbaserad politik

Pragmatism och att förorda det som bevisligen fungerar är även det ett konservativt förhållningssätt. MED beskriver det som att politiken ska vara evidensbaserad. Fakta och beprövad erfarenhet ska ligga till grund för politiska förslag, inte ideologiskt färgat tyckande.

Månandet om miljön och naturen är också ett kärnvärde inom den konservativa idétraditionen. Samhället, landet och miljön ska förvaltas väl och överlämnas till kommande generationer. Vi människor är en del i en generationskedja, mellan våra förfäder och de ännu ofödda. Medborgerlig Samling använder begreppet hållbarhet.

Både liberalismen och konservatismen betonar den enskilda människans ansvar och betydelsen av hennes egna beslut och hennes egen vilja. Medborgerlig Samling ser i grunden människan som stark, med förmåga att ta ansvar och råda över sig själv. Den enskildes rätt till ett privatliv måste värnas och skyddas mot statligt förmynderi.

Medborgerlig Samling vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle där individens frihet och framtida generationer sätts i fokus, där staten fokuserar på kärnverksamhet och civilsamhället har en framträdande roll för samhällsbygget. Utvecklingen av samhället ska baseras på evidens och pragmatism snarare än ideologiska utopier.

Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle där individens frihet och framtida generationer sätts i fokus, där staten fokuserar på kärnverksamhet och civilsamhället har en framträdande roll för samhällsbygget.”