EU-politik från A till Ö - Medborgerlig Samling Skip to main content

EU-politik – från A till Ö

Så här tycker Medborgerlig Samling i EU-frågor

Anpassat medlemskap

Anpassat medlemskap betyder att medlemsländerna kan välja vilka delar av EU-samarbetet som de vill delta i. Det ska bli den ledande principen, inte ett undantag. Vissa europeiska samarbetsprojekt skulle kunna drivas bättre som mellanstatliga organisationer än som delar av unionen.

Asylsökande

Mottagningscentra ska byggas upp vid EU:s yttre gräns eller utanför unionen i samarbete med angränsande länder, så att kostnaderna för icke skyddsbehövande kan reduceras genom effektiviserade utredningsprocesser och att illegal vistelse i EU-länder efter avslag förhindras, samt att resurser i högre grad kan riktas mot reella flyktingar.

Avlopp

Mindre avlopp som inte påverkar grannländer ska lämnas till varje medlemsland att besluta om.

Biometriska kontroller

Biometriska kontroller ska införas vid EU:s yttre gräns.

Chat Control

Chat Control är ett politiskt förslag från Ylva Johansson (S) som innebär att alla EU-medborgare massövervakas genom att all digital information scannas i jakt på brottslingar.

MED har sedan start sagt tydligt NEJ till lagen om Chat Control, till skillnad från både Moderaterna och Kristdemokraterna.

Läs mer om vad Chat Control skulle innebära i vår flyer:

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) ska omarbetas så att tillämpningen blir mer förutsägbar och reglerna lättare att tillämpa för små och mellanstora företag.

Djurhållning och slakt

EU:s krav på djurhållning ska lyftas mot svensk nivå. Det ska kombineras med förbud mot import till EU av kött från producenter som inte uppfyller EU:s minimikrav på djurhållningen. På så sätt får svenska bönder en mer rättvis konkurrenssituation. Transportbidragen för slaktdjur ska dessutom slopas och export från EU förbjudas om importören inte uppfyller EU-krav på slakt.

Elexporten

Det 70-procentiga fyllnadskravet i exportkablarna för el ska omförhandlas för att minska de höga elpriserna.

Eurosamarbetet

Eurosamarbetet ska vara frivilligt även för länder som uppfyller de s.k. konvergenskriterierna och Sverige bör kräva ett permanent undantag med fortsatt flytande växelkurs.

Federalism

Federalism har varit EU:s mål alltsedan 1950-talet. MED vill sätta stopp för den fortsatta marschen mot en federation som kan sluta i Europas Förenta Stater.

Fiske

EU ska fortsätta stärka sitt arbete för ett hållbart fiske. Både fisket inom EU och EU:s fiskeavtal med andra länder ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara. Det innebär konkret att import till EU av fisk från hotade artbestånd bör förbjudas och att EU snarast förhandlar fram nya hållbara fiskeavtal. Dessutom ska EU besluta om betydligt lägre fiskekvoter i Östersjön tills dess beståndet återgått till tidigare nivåer.

Gränskontrollen

EU:s yttre gräns måste bevakas för att Schengen-avtalet om fri rörlighet inom unionen ska kunna gälla. Till dess det sker tillfredsställande bör Sverige tillfälligt lämna Schengensamarbetet.

Harmonisering

Harmonisering av tekniska, rättsliga och administrativa hinder är en modell för förverkligande av den inre marknaden, numera kompletterad med gemensamma minimistandarder. EU bör göra en översyn av vilka områden som ska täckas av den inre marknaden, där miljö-, försvars- och beredskapsskäl ska beaktas.

Hädelseförbud

Det ska inte heller i framtiden finnas något hädelseförbud på EU-nivå utan frågan ska fortsatt beslutas om nationellt.

Inre marknaden

Inre marknaden är ett förstahandsintresse för Sverige som litet, utrikeshandelsberoende land. Grunden för den inre marknaden är fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Svenska företags beroende av tillgången till den inre marknaden måste beaktas vid krav på EU-reformer.

Integritet

Frågor som kraftigt berör individers integritet ska i så stor utsträckning som möjligt hanteras nationellt.

Jakt

Jaktammunition är i de flesta fall inte en gränsöverskridande fråga och ska därmed beslutas om nationellt enligt subsidiaritetsprincipen. Dagens metaller i ammunition är inte ett problem ur ett natur- och miljöskyddsperspektiv. Även jaktmedel ska regleras nationellt, då det finns olika traditioner inom EU:s medlemsstater.

Katastrofhjälp

Katastrofhjälp och akuta insatser i krigsliknande situationer bör ges i närområdet så att de drabbade kan återvända hem när den akuta faran har upphört. Vid långvariga kriser bör EU inrätta ett kvotsystem som reglerar vidarebosättningen där all fördelning inom EU ske på frivillig basis.

Klimat

Klimatinvesteringar ska göras där de gör mest nytta. Sverige ska inte åläggas ytterligare tvingande reduktionsmål av omvärlden.

Konkurrenslagstiftning

EU bör göra en total översyn av den gemensamma konkurrenslagstiftningen i syfte att återgå till en ordning som ger företagen ett enkelt, överskådligt och förutsägbart regelverk för verksamheten på den inre marknaden.

Kvotering i bolagstyrelse

Det ska inte finnas krav på kvotering i bolagsstyrelser. En bolagsstyrelses sammansättning är en ägarfråga och inget staten eller EU ska lägga sig i.

Långtidsbudgeten

Långtidsbudgeten för EU uppgår till totalt 170 miljarder € och bestämmer medlemsländernas avgifter. MED vill skära kraftigt i budgeten, främst på områdena regionalstöd, socialfond och innovationsprogram.

Medieinnehåll

Medieinnehåll är en fråga som ska avgöras av marknaden, inte av EU. Det ska därmed inte finnas krav på minst 30% europeiskt innehåll i streamad media.

Miljöproblem

Miljöproblem är ofta gränsöverskridande, dessutom är gemensamma regler en förutsättning för konkurrens på lika villkor mellan Europas företag. EU:s kemikalielagstiftning ska förbättras kontinuerligt för att komma i paritet med Sveriges. Det pågående arbetet med ökat producentansvar för avfall ska utvecklas, och EU ska även se till att använda delar av sina utvecklingsbidrag för att förbättra avfallshanteringen i utvecklingsländer. Dumpning av avfall till havs måste stävjas: rederier som ertappas med dumpning ska helt förbjudas att transportera gods till och från EU.

Mineraler

EU ska verkar för att öka självförsörjningsgraden av strategiska mineraler.

Nya medlemsländer

EU ska avvakta vidare expansion tills dess unionens framtida riktning beträffande samarbetsform och omfördelningspolitik avgjorts.

Närhetsprincipen

Närhetsprincipen också känd som subsidiaritetsprincipen, innebär att beslut ska fattas på den lägsta fungerande nivån. MED vill att närhetsprincipen åter ska bli EU:s grundmodell, vilket gör att en stor del av beslutsfattandet kommer att gå tillbaka till medlemsländerna.

Offentlighetsprincipen

EU ska införa en offentlighetsprincip, modellerad efter den svenska, för att ge allmänheten insyn i EU:s processer.

Organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet är ett gränsöverskridande problem som bör utgöra en kärnuppgift för EU . EU ska ge högre prioritet till åtgärder för att förstärka och förbättra skyddet och samverkan mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet.

Parlamentet

Parlamentet kommer på sikt att avvecklas som en logisk konsekvens av EU:s återgång till ett i huvudsak mellanstatligt samarbete.

Regional utveckling

Regional utveckling finansieras genom EU:s utvecklingsfond och sammanhållningsfond och stödet går i första hand till länderna i Öst- och Sydeuropa. Dessa fonder ska avvecklas.

Schengen

Sverige ska tillfälligt lämna Schengensamarbetet till dess att EU effektivt motverkar gränsöverskridande terrorism och organiserad brottslighet inom EU, samt upprättar en effektiv kontroll av EU:s yttre gräns.

Skogsbruk

Skogsbruk ska hanteras enligt subsidiaritetsprincipen och beslut fattas på nationell nivå. Om EU slutade försöka detaljreglera svenskt skogsbruk skulle både svensk ekonomi, miljön och klimatet gynnas.

Socialfonden

Socialfonden har till uppgift att ”skapa” sysselsättning. Det bör vara en uppgift för medlemsländerna själva och fonden ska avvecklas.

Sveriges EU-avgift

Sveriges EU-avgift ska sänkas, det kan ske genom kraftiga besparingar i EU:s utgiftsprogram.

Taxonomin

EU:s taxonomi för hållbara investeringar ska avvecklas.

Terrorism

Terrorism måste motverkas mer effektivt genom att EU:s åtgärder för att förbättra skyddet och öka samverkan ges högre prioritet.

Valsedlar

Valsedlar för Medborgerlig Samling måste finnas på alla vallokaler för framgång i EU-valet – i lokaler för förtidsröstning från 8 maj och i vallokaler den 26 maj.

De kan också beställas här, under Beställ EU-valsedlar.

Varg

Den svenska vargstammen ska undantas från art- och habitatsdirektivet och all jakt beslutas om nationellt.

X

X står för personkryss i valet till EU-parlamentet 2024 som äger rum den 9 juni i Sverige.

Medborgerlig Samlings valsedlar kommer finnas i flera, men inte alla, vallokaler. Finns inga valsedlar i din vallokal går det även bra att skriva Medborgerlig Samling på en blank valsedel. Men vill du vara säker på att ha dina MED EU-valsedlar så beställ direkt av oss! Vi skickar ut dem så fort de kommer från tryckeriet, vilket sker under våren 2024.

Beställ här

Yttrandefrihet

Synen på yttrandefrihet har starka kopplingar till ett lands kultur och utveckling och måste beslutas nationellt.

Ändringar i EU-fördraget

Ändringar i EU-fördraget är nödvändiga för att bryta den nuvarande utvecklingen. Vägen dit går via likasinnade medlemsländer och Parlamentet är ett medel för att bygga allianser.

Överstatlighet

Överstatlighet innebär förlorad suveränitet för EU:s medlemsländer med en ställning som delstat i en federation som slutpunkt. Medborgerlig Samling vill hejda marschen mot en federation och i stället vända kursen till ett Europa med nationalstater i fredlig samverkan.

Rösta in ­
MED i EU

Beställ valsedlar