Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling nekades hyra lokal av Bagarmossens Folkets Hus

By 25 mars 2022No Comments

Mikael Flink och Joakim Hedelin Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

Ska föreningar få bidrag från Stockholms stad om de medvetet motarbetar demokratin? Har Stockholms stads Kulturnämnd koll på de demokratiska reflexerna hos bidragstagarna? Är det bra eller dåligt för demokratin när man bryter tankar och åsikter mot varandra i ett civiliserat samtal, med målet att skapa ett bättre samhälle?

Stockholmsdistriktet i Medborgerlig Samling (”MED Stockholm”) hade bokat lokal hos Bagarmossens Folkets Hus för avhållande av årsmöte. Efter att MED Stockholm först erhållit bekräftelse på sin bokning ändrade sig Bagarmossens Folkets Hus efter ett par dagar. Nu nekades MED Stockholm att hyra lokal. Lena Wolmner, verksamhetschef för Bagarmossens Folkets Hus påstod sig inte kunna garantera sina besökares trygghet under MEDs årsmöte. Någon vidare grund för påståendet angavs inte.

Till saken hör att Bagarmossens Folkets Hus erhåller bidrag från Stockholms stad för att tillgodose föreningslivets behov av lokaler. Syftet med stödet är att förverkliga demokratiska mål i samhället. De föreningar som tar emot stöd ska uppfylla Stockholms stads demokrativillkor som anger att föreningen inte får motarbeta det demokratiska styrelseskicket.

MED Stockholm har i en skrivelse till stadens kulturdirektör Maria Jansén bett Kulturförvaltningen utreda huruvida Bagarmossens Folkets Hus levt upp till stadens villkor. Skulle deras verksamhet visa sig strida mot stadens villkor, begär MED Stockholm att hela eller delar av bidraget som Bagarmossens Folkets Hus erhållit ska återbetalas.

– Det är viktigt att skattebetalarnas pengar används på avsett sätt. Det är inte acceptabelt om stockholmarna via skattsedeln finansierar organisationer som motverkar demokratin, säger Mikael Flink, ordförande för MED Stockholm.

Joakim Hedelin, kommunfullmäktigeledamot utan partibeteckning i Stockholms stad, har inför nästa möte i kommunfullmäktige skickat en skriftlig fråga till kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C). Joakim Hedelin ber kulturborgarrådet att redogöra för hur staden säkerställer att de lokalförvaltande organisationer som erhåller stöd från staden lever upp till demokrativillkoret i stadens riktlinjer och inte motarbetar syftet med stödet.

FAKTARUTA: STOCKHOLMS STADS RIKTLINJER AVSEENDE FÖRENINGS- OCH KULTURSTÖD
För att säkerställa att stöd inte ges till föreningar/organisationer som har en verksamhet som står i strid med samhällets grundläggande värderingar om respekt för alla människors lika värde och enskildas grundläggande fri- och rättigheter har stadsledningskontoret tagit fram riktlinjer avseende förenings- och kulturstöd. Av riktlinjerna framkommer att nämnderna ska föra in ett demokrativillkor i sina riktlinjer eller rutiner för handläggning av förenings- och kulturstöd. Demokrativillkoret konkretiseras i riktlinjerna genom att stöd inte ska lämnas till en förening/organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten

1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1
eller 2, eller
4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Stockholms stads riktlinjer samt mailkorrespondens med Bagarmossens Folkets Hus bifogas detta pressmeddelande.

Riktlinjer avseende förenings- och kulturstöd

2022-02-22 Svar nr 1 från BFH

202-03-14 Svar nr 2 från BFH