Skip to main content
Information

Öppet brev till Spånga –Tensta stadsdelsnämnd 2022-04-21

By 21 april 2022No Comments

Frågor angående bidrag beviljade till föreningen Tensta Familjer och Ungdomsförening

Mohamed Nassir Abdullahi Ali (S) är politiker och ledamot i Spånga –Tensta Stadsdelsnämnd. Han är också kassör och firmatecknare för föreningen Tensta Familjer och Ungdomsförening. Föreningen har under åren 2016 – 2021 ansökt om föreningsbidrag från Spånga –Tensta Stadsdelsnämnd och beviljats totalt 215 000 kr.

Medborgerlig Samling har granskat föreningens ansökningshandlingar.

För 2020 ansökte föreningen om 350 000 kr i föreningsbidrag från Stadsdelsnämnden, varav man beviljades 65 000 kr. Vid ansökningstillfället var Mohamed Nassir Abdullahi Ali:s pappa ordförande, han själv kassör, och hans mamma och syster ledamöter. När nämnden beslutade om att bevilja bidrag till föreningen anmälde Mohamed Nassir Abdullahi Ali jäv, och lämnade tillfälligt mötet. Själva ansökan uppvisar dock en rad märkligheter.

I ansökan uppger föreningen att man har 350 medlemmar. Av ansökningshandlingarna framgår dock att föreningen i sina räkenskaper saknar intäkter från medlemsavgifter. Årsmötesprotokollet saknar omnämnande av medlemmar, och det står att läsa att ”styrelsen valde enhälligt ovanstående styrelse”, dvs sig själva. Även verksamhetsberättelsen saknar omnämnande av medlemmar. Det sammantagna intrycket är att föreningen saknar medlemmar.

Abdullahi Ali är själv till synes samtidigt både kassör och revisor i föreningen, men använder olika namn och olika namnteckningar i de olika rollerna. Han är även mötesordförande på föreningens årsmöte och har i den rollen använt ytterligare en variant på namnteckning för att underteckna protokollet. I protokollet från 2018 används en fjärde variant på namnteckning.

Föreningen har samma år och året innan även sökt och beviljats bidrag från Skolverket för läxhjälp. Dessa bidrag har inte redovisats i ansökan till Stadsdelsnämnden, trots att föreningen är skyldig att göra detta, och trots att Abdullahi Ali i egenskap av firmatecknare med sin namnteckning intygat uppgifternas riktighet. Föreningen uppger till Stadsdelsnämnden att man har kostnader för läxhjälp på 10 000 kr per år, samtidigt som man till Skolverket ansökt och beviljats bidrag på 215 000 kr för att täcka kostnader för just läxhjälpsverksamhet. Detta bidrag från Skolverket har också utelämnats helt från de räkenskaper för 2019 som föreningen bifogat ansökan till Stadsdelsnämnden.

I ansökan ska uppges vilket ändamål bidraget ska användas till. Den till ansökan bifogade redogörelsen är en häpnadsväckande läsning, där föreningen säger sig skapa jämställdhet, forma mötesplatser, arbeta för att utrota fattigdom, nå klimatmålen, bryta kvinnors isolering, främja kunskap, arrangera studieresor, kollo, matlagningskurser, cykelundervisning och simundervisning, verka för en jämlik hälsa, förebygga kriminalitet, öka läsandet, arrangera läxhjälp, bistå med jobbsökande och arbeta med grannsamverkan. All denna verksamhet lyckas man bedriva utan att äga någon lokal för ändamålet, och inte heller har man i sina räkenskaper några kostnader för lokalhyra.

I föreningens stadgar står att föreningens verksamhet består av ”biståndsverksamhet och utvecklingsprojekt till Somalia samt kulturella aktiviteter”.

I tjänsteutlåtandet från stadsdelsförvaltningen som rekommenderar beviljning av bidrag finns inga omnämnanden om dessa märkligheter och misstänkta oegentligheter.

Föreningen sökte 2020 även ett extrautlyst coronabidrag från Stadsdelsnämnden. Även i denna ansökan har erhållet bidrag från Skolverket utelämnats från inskickade räkenskaper. För coronabidraget uppgav man sig avse att bedriva självmordsprevention.

Medborgerlig Samling Stockholm önskar svar på följande frågor från Stadsdelsnämnden:

    1. Anser nämnden att föreningens verksamhetsbeskrivning och ansökningshandlingar bär riktighetens prägel?
    2. Har någon uppföljning skett, tex med oanmält besök, under de år föreningen beviljats bidrag som säkerställer att föreningen alls bedriver den utlovade verksamheten?
    3. Under vilka omständigheter polisanmäler stadsdelsnämnden osant intygande och oriktiga räkenskaper i samband med prövning av ansökningar?
    4. Hur avser nämnden att hantera ledamoten Mohamed Nassir Abdullahi Alis (S) delaktighet i föreningens till synes bedrägliga ansökningsförfarande?

Vänliga hälsningar
Mikael Flink Ordförande
Medborgerlig Samling Stockholms stad

Felix Karseland
1:e vice ordförande Medborgerlig Samling Stockholms stad

Caroline Löf
2:e vice ordförande Medborgerlig Samling Stockholms stad