Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Gustaf Söderlind, riksdagskandidat 39

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Trettionionde namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är professorn i numerisk matematik Gustaf Söderlind, tillika ledamot i distrikt Skånes styrelse.

”Jag är sedan 1990 professor i numerisk matematik på Lunds universitet. Sedan ungefär lika länge sitter jag i styrelsen för en svensk programvarukoncern som numera har ca 500 anställda och som har dotterbolag i 15 länder. Jag har också ett förflutet som ledamot av Teknikvetenskapliga Forskningsrådet (numera en del av Vetenskapsrådet) och har en ganska omfattande internationell erfarenhet av forskning och högre utbildning. Jag har undervisat, forskat och samverkat i beslutsfunktion med forskningsfinansiärer i ca tio olika länder.

Mitt politiska intresse går tillbaka till 1970-talet. Jag har främst varit intresserad av inrikespolitiska frågor, särskilt skatter, ekonomi och näringsliv. Mina egna yrkeserfarenheter inom universitetsvärlden har på ett naturligt sätt också kommit att prägla mina intressen för hur den offentliga sektorn fungerar och bör utformas.

Utöver detta är jag även intresserad av konstitutionella frågor och gränsdragningen mellan samhällets privata och gemensamma sidor. Jag menar att synen på denna gränsdragning är av central betydelse för samhällets funktion, och framför allt för individens frihet i samhället samt civilsamhällets ställning.

Jag är i huvudsak klassiskt liberal, men med en fiskalt konservativ syn på statens storlek. Jag är övertygad om att landet kan göra vetenskapliga, tekniska, ekonomiska och sociala framsteg till gagn för hela samhället, och att en sådan utveckling bäst kommer till stånd med en väl skyddad äganderätt och ett fritt, dynamiskt näringsliv.

Som professionell akademiker är man kanske främst fritänkare, och jag har tidigare inte varit medlem i något politiskt parti, då jag föredragit att kunna förhålla mig fritt till de olika idéer och förslag som kommit fram i Riksdagen och i den allmänna debatten. Mitt intresse för MED går redan ganska långt tillbaka, och då min politiska grundsyn så väl stämde överens med arbetet att forma ett nytt parti blev valet ganska enkelt. Jag beslöt att gå MED och blev snabbt bekant med många av de mycket skickliga och ambitiösa personer som tillförde yrkeskunnande i kombination med ett starkt och genuint framåtsyftande politiskt engagemang. Särskilt betonas ett realistiskt synsätt, snarare än ett idealistiskt/ideologiskt, där partiet är öppet för att genomlysa komplexa frågor i ett brett systemperspektiv.

Behovet av ett nytt parti i Riksdagen är stort, då jag menar att riksdagsarbetet gått i stå. Decemberöverenskommelsen uppfattade jag som ett försök att kringgå valutslagen, och den svaga debatten kring grundlagsändringen 2010, och den tänkta ändringen av TF och YGL 2018 ser jag som tecken på att ett medborgarorienterat alternativ behövs. MED är en motvikt till en alltför professionaliserad politik som träffar sina egna uppgörelser utan att först skapa en övertygande förankring i den allmänna opinionen.

Till de stora perspektiven hör dock den snabba internationella utvecklingen, såväl tekniskt, ekonomiskt som politiskt. Målet för Sverige är att föra en hållbar politik, där livsvillkoren blir rimligt förutsägbara i Sverige som del av en föränderlig värld. Det förutsätter en politik baserad på klara och väl förankrade principer. Jag vill medverka till att skapa ett sådant brett perspektiv för framtiden.”