Skip to main content
Okategoriserade

Därför vill vi lägga ner Konsumentverket

By 2 november 2017No Comments


Medborgerlig Samling har antagit ett marknads- och konsumentpolitiskt program som bland annat föreslår nedläggning av Konsumentverket. Men syftet är inte att försvaga konsumenternas ställning. Tvärtom vill vi ersätta en konsumentpolitik som har passerat bäst-före-datum med skarpa regler som ger ett fungerande konsumentskydd.

Sveriges konsumenter saknar inte problem. Telefonförsäljare som lurar äldre att teckna avtal de inte vill ha. SMS-lån som med Kronofogdens hjälp låser in människor i skuldfällan. Elnätsavgifter som höjs med tvåsiffriga procentsatser, utan möjlighet att protestera för den som vill få el till bostaden. Exemplen är många. Men den traditionella konsumentpolitiken har visat sig tandlös inför dessa och många andra hot mot konsumentintresset.

Konsumentverket och konsumentpolitiken har sina rötter i det tidiga 70-talets socialdemokratiska ideologi. År 1971 lämnade den av regeringen tillsatta Konsumentutredningen sitt slutbetänkande Konsumentpolitik – riktlinjer och organisation (SOU 1971:37). I betänkandet kan man bland läsa att ”hushållen har en svag ställning i det samhällsekonomiska samspelet” och att ”det är en uppgift för konsumentpolitiken att avhjälpa svagheter”. Utredningen kritiserar den tidigare synen på hushållens behov, som betecknas som ”konkurrensekonomisk”. I stället menar man att man ”i konsumentverkets arbete inte i någon avgörande grad (kan) bygga på konsumenternas anspråk, uttryckta genom efterfrågan av produkter eller på andra sätt” och att ”behoven måste här – som i annat samhällsarbete – formuleras normativt med utgångspunkt från samhällets ambitioner om individernas välbefinnande.”

Synen att staten är bättre skickad än konsumenterna själva att bedöma och styra hur de ska tillgodose sina behov framstår i våra dagar som ett eko från en svunnen tid. Ändå har 70-talets konsumentpolitik överlevt i närmare ett halvsekel, under regeringar med skiftande kulör. Men också de konsumentpolitiska verkningsmedlen speglar en förlegad syn på hur staten ska förhålla sig till samhället.

De insatser som dominerar Konsumentverkets verksamhet – då och i dag – beskrivs i termer som kunskapsuppbyggnad, upplysningsverksamhet, branschöverläggningar, stöd och samverkan. Det är ord som har en positiv laddning, men som inte ger några märkbara avtryck i den verklighet som flertalet konsumenter lever i. Däremot kostar denna ”mjuka” konsumentpolitik: 150 anställda förbrukar årligen lika många miljoner kronor i statsbudgeten.

I skarp kontrast mot Konsumentutredningens ideologi menar Medborgerlig Samling att flertalet konsumenter är kapabla att ta ansvar för vilka varor och tjänster de föredrar. När konkurrensen fungerar ska utbudet styras av efterfrågan, och inte manipuleras av en statlig agenda för en ”önskvärd” konsumtion. Den bästa konsumentpolitiken är därför tydliga och långsiktiga regler som främjar väl fungerande marknader. Staten ska inte bedriva förhandlingsverksamhet i syfte att påverka hur företagen agerar på marknaden – ansvaret för att respektera regelverket ligger på marknadsaktörerna själva.

Men när förutsättningarna för konsumenternas fria val saknas måste staten träda in – i första hand för att ge makten åter till konsumenterna och, när det inte är möjligt, för att skapa och upprätthålla regler som skyddar konsumentintresset. Vårt marknads- och konsumentpolitiska program prioriterar därför lagtillämpning som medel att undanröja allvarliga konsumentproblem. Bedrägliga telefonförsäljare, SMS-lånefällor och avgiftshöjande elnätsföretag stoppas inte av råd, riktlinjer eller uppföljning. Vi menar att regering och riksdag måste ta sitt ansvar och ingripa med lagstiftning mot det som hotar konsumentintresset och att de reglerna sedan ska tillämpas av effektiva myndigheter och domstolar.

En liten del av Konsumentverkets arbete ligger just inom området lagtillämpning, där Konsumentombudsmannen i en åklagarfunktion för talan i domstol. Vi vill behålla, och även stärka, den delen. Men vi menar att en effektivare ordning vore att samla tillämpningen av lagarna på marknadsförings-, konkurrens- och upphandlingsområdena till en ny Marknadsmyndighet med en renodlad lagtillämpande roll.

I det samhälle som Medborgerlig Samling vill bygga fokuserar staten på kärnverksamhet och civilsamhället har en framträdande roll för samhällsbygget. Vi vill därför se en mindre offentlig sektor än i dag. Människor ska vara fredade från ingrepp i sina privatliv, såväl från staten som från andra aktörer. Utgångspunkten är att marknadskrafterna ska styra resursfördelningen, med frihet för företagen att agera inom ramen för tydliga och långsiktiga regler. Myndigheter med en diffus roll måste stå tillbaka, så att resurser – såväl finansiella som personella – kan ägnas åt mer angelägna uppgifter. Konsumentverket är en sådan myndighet, i sällskap med Allmänna reklamationsnämnden, Upphandlingsmyndigheten och Fastighetsmäklarinspektionen. Konkurrensverket har viktiga lagtillämpande uppgifter, och de bör tillsammans med den marknadsrättsliga lagstiftningen bli ett ansvar för en ny Marknadsmyndighet med en renodlad åklagar- och käranderoll.

De reformer som Medborgerlig Samling föreslår ger betydande besparingar. Men än viktigare är att en halvsekelgammal diffus konsumentpolitik kan ersättas med en skarp regeltillämpning som ger Sveriges konsumenter det skydd som de förtjänar.

 

Ilan Sadé
Partiledare Medborgerlig Samling

Lennart Göranson
Marknads- och konsumentpolitisk talesperson för Medborgerlig Samling