Skip to main content
Pressmeddelande

Med anledning av Covid 19-smittan: Den nationella sammanhållningen går före partipolitiken

By 16 mars 2020No Comments


Fotograf/Källa: Pixabay

Nyhetsrapporteringen om Covid-19/coronaviruset fyller nu spaltmeter i alla media. Smittsamheten i kombination med den förhållandevis stora andel personer som behöver krävande vård ger upphov till extraordinär belastning av sjukvården och samhället i övrigt. Smittan och åtgärderna mot den har därtill utlöst en svår världsekonomisk kris. Därför är det av största vikt att alla hanterar situationen med sans, balans och gott omdöme.

Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling, uttalar sig med anledning av den pågående krisen:

– Sveriges beredskap för att klara en samhällsfarlig sjukdom sätts nu på prov. Låt oss enas och göra det bästa av den svåra situationen. Den nationella sammanhållningen går före partipolitiken. Vi i Medborgerlig Samling vill tacka alla dem inom sjukvården som har kämpat och kämpar vidare med provtagningar, smittspårning och givande av god vård runt om i Sverige. Ni gör en stor insats för de sjuka och för Sverige.

Säkerhetsfrågor har sedan länge varit ett av de politikområden som förknippas allra mest med Medborgerlig Samling. Ett flertal av partiets medlemmar är engagerade i hemvärnet eller arbetar som yrkesofficerare inom Försvarsmakten. Många arbetar med jordbruk och livsmedelsförsörjning. Partiet har profilerat sig genom att påtala vikten av riskanalys, planering och förberedelser för krissituationer.

– Vi vill betona allas eget ansvar att använda gott omdöme och hörsamma råd från sjukvård och annan expertis, säger Edward Nordén, säkerhetspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling. – Vi har alla ett särskilt stort ansvar att värna våra äldre invånare och andra grupper som är särskilt sårbara vid insjuknande.

Det finns dock anledning att redan nu se bortom covid-epidemin. Det framgår tydligt att Sverige inte har den förmåga och beredskap som krävs i en större krissituation, oavsett om det gäller skogsbränder eller epidemier.

– Den svenska staten bör ta lärdom av de analyser och rapporter som redan skrivits om tidigare större händelser, säger Edward Nordén. – Vi behöver förbereda oss inför nästa kris, oavsett om det är skogsbränder, epidemier eller väpnade angrepp. Sjukvården bör analyseras och reformeras för att öka förmågan att hantera oförutsedda händelser. Problemen inom sjukvården har funnits länge, men reformerna lyser med sin frånvaro.

I Medborgerlig Samlings partiprogram finns krav på återinförande av det så kallade tjänstemannaansvaret. Detta finns redan reglerat i lag, men partiet menar att tillämpningen är alltför tandlös, vilket leder till att grova felbedömningar och ansvarslöshet aldrig får några personliga konsekvenser.

– Det ser ut att sakna betydelse vem som styr Sverige; samma problem kvarstår, säger Ilan Sadé. – Sverige har länge präglats av nedmontering av krisberedskapen, ökad byråkrati, nödlösningar och punktinsatser. Vad som gång på gång kännetecknar svensk krishantering är att det tycks saknas en tydlig ledning med både befogenheter och ansvar. Detta pekar åter på betydelsen av konstitutionella reformer.

Nödvändiga reformer är viktiga, inte minst för att kunna hantera sådana här nationella krissituationer bättre i framtiden. Medborgerlig Samling vill emellertid i detta läge mana till nationell sammanhållning och samarbete.

– Jag vill be alla att agera omdömesgillt och att ta hand om sig själva och andra, säger Ilan Sadé avslutningsvis.

————————————-

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommuner; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.