Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Lena Malmberg, riksdagskandidat 18

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Artonde namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är egenföretagaren inom internationella utvecklingsprojekt Lena Malmberg, tillika ledamot i distrikt Stockholms styrelse, som presenterar sig med följande text:

”Det var efter Decemberöverenskommelsen 2014 som jag insåg att det inte längre gick att sitta overksam. Nu gäller det att stå upp för och försvara vår demokrati i allmänhet och vår parlamentariska representation i synnerhet.

Det är fantastiskt inspirerande att vara del av en gräsrotsrörelse där vi medborgare vill få ett slut på den parlamentariska låsning som råder sedan flera mandatperioder och samtidigt göra upp med vanstyret. Vi kommer med olika bakgrund och erfarenheter, en del av oss helt utan politisk erfarenhet och andra med insikt och kunskap om det politiska hantverket från tidigare engagemang i andra partier. Mitt intresse för samhällsfrågor har alltid varit stort men jag blev inte politiskt aktiv förrän 2017 då jag hittade Medborgerlig Samling som det enda politiska alternativ som stod som en möjlighet för mig att engagera mig i. Förtroendet för sjuklövern är helt förbrukat. Det har varit den frapperande bristen på konsekvensanalyser och oviljan till handling hos oppositionen (Alliansen) som har lett till mitt beslut att engagera mig i MED.

Själv tar jag med mig mina erfarenheter och kunskaper från ett yrkesliv i Sverige och internationellt inom bl.a. IT till bank- och finansmarknaderna samt innovation och entreprenörskap inom energi- och miljöteknik, dels som anställd men även som egenföretagare. Min uppväxt på gård i Sigtuna/Märsta har i mångt och mycket präglat mig och jag står med ena foten djupt i myllan och den andra stadigt på asfalten. Idag bor och arbetar jag i centrala Stockholm.

För mig är det blandningen av det liberala och det konservativa i MED som är tilltalande. Individens rättigheter och skyldigheter står i centrum och en vältrimmat effektiv statsapparat förser medborgarna med service och samhällskontrakt. Staten ska tjäna medborgarna, inte tvärtom. De skatter vi betalar in till de gemensamma potterna i stat, landsting och kommuner måste förvaltas på ett aktsammare sätt och det nuvarande slöseriet måste stävjas.

Senare års politisering av myndighetsutövandet samt avsaknad av maktdelningsprinciper för att hålla koll på att politiker, myndighetschefer och tjänstemän utför sina arbeten enligt uppdrag från riksdag och regering, har lett till att aktivismen brett ut sig bland många myndigheter och offentliga institutioner. Det måste vi komma till rätta med. Därför behöver vi återinföra tjänstemannaansvaret, rensa upp i den yviga och skattebetungande myndighetsfloran samt instifta en helt fristående författningsdomstol som ska se till att våra grundlagar efterlevs av dem som ska följa dem, d.v.s. våra politiker, myndighetschefer och offentliganställda tjänstemän. Den funktionen saknas helt i Sverige, vilket är anmärkningsvärt.

Vår folkligt förankrade demokrati har stagnerat och behöver vitaliseras ordentligt. Många politiker har sett sina förtroendeuppdrag som personliga livstidskarriärer hellre än som tidsbegränsade hedersuppdrag. Vi bör därför begränsa antalet mandatperioder som politiker får sitta vid makten och samtidigt minska antalet riksdagsledamöter. Ett litet land med 10 miljoner invånare behöver inte 349 folkvalda på riksnivå. Det skattefinansierade partistödet gör att politiska partier inte längre bryr sig om att arbeta med sin medlemsbas på det sätt som de borde. Det statliga presstödet är till förfång för den granskning av makten som media borde ägna sig åt och bör därför avskaffas.

Förutom de viktiga förvaltnings- och demokratifrågorna är jag även särskilt intresserad av frågor som rör energiförsörjning och miljö, vårt EU-samarbete samt integrationsfrågor.

Detta vill jag fokusera mitt politiska arbete på:

  • Demokratifrågor – värna åsikts- yttrandefrihet; vitalisera vår parlamentariska demokrati; stärka folkbildningen.
  • Statlig förvaltning – återinföra tjänstemannaansvar; inrätta en författningsdomstol; värna den sekulära (utan religionspåverkan) rättsstaten och samhället.
  • Energiförsörjning och miljöfrågor – skapa förutsättningar för att öka självförsörjningsgraden vad gäller energiproduktion; inrätta långsiktiga och stabila villkor för innovation inom miljöteknik som gynnar såväl inhemsk användning som exportmöjligheter.
  • Integration – se till att vi på ett handlingskraftigt och långsiktigt hållbart sätt tar tag i integrationsproblematiken. Det är mer än hög tid att gå från ord till handling.
  • EU-samarbetet – värna subsidiaritetsprincipen (beslut tas på lägsta ändamålsenliga nivå, d.v.s. i Sverige) och begränsa överstatligheten.”