Skip to main content

Onödiga myndigheter

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en utpräglad opinions- och påtryckningsmyndighet. Myndighetens verksamhet verkar dessutom till stora delar snarare vara skadlig för barn och unga än vara till deras gagn.

Därför ska myndigheten avvecklas

Medborgerlig Samling anser att Barnombudsmannen är ett slående exempel på en ideologiproducerande, extremt vänstervriden och likaså extremt identitetspolitisk myndighet. Själva huvudsyftet med myndigheten – att opinionsbilda och att verka för Barnkonventionen – är feltänkt. Detta är någonting som givetvis ska skötas av det fria föreningslivet och enskilda medborgare. I förekommande fall prövas det även i domstol när enskilda åberopar lagstiftningen. Myndighetens verksamhet verkar dessutom till stora delar snarare vara skadlig för barn och unga än vara till deras gagn.

LÄS MER

Att göra barnkonventionen till svensk lag var för övrigt en märklig idé från första början. Det rör sig om en konvention fylld av vaga mål, utan konkret innehåll. Det varnades från både Lagrådet och andra sakkunniga remissinstanser utan effekt. Nyligen såg vi resultatet av hur barnkonventionen tillämpas av myndigheter. Den för mordet på Delta gym dömde Frunze Saghatelyan kunde rymma från kriminalvården vid ett tandläkarbesök eftersom de som dömts till sluten ungdomsvård, även gängmedlemmar dömda för grova brott, har rätt att fritt kommunicera med omvärlden med elektronisk kommunikation, just med hänvisning till barnkonventionen.

Barnombudsmannen kan med ett enkelt penndrag läggas ned och generaldirektören kan återgå till ett – om MED får bestämma – fritt och självfinansierat civilsamhälle, varifrån hon en gång kom. Där hör myndighetens uppdrag hemma!

Mer om myndigheten

Ramanslag: 26,9 miljoner kr (2022)
Antal anställda: 28 (genomsnitt för 2022)
Personalkostnader: 22,6 miljoner kr
Generaldirektör: Elisabeth Dahlin, som tidigare bl a har arbetat med bistånd och varit generalsekreterare för Rädda Barnen.
Uppdrag, från regeringens hemsida: “Barnombudsmannen företräder barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen”.

Några andra uppdrag som nämns i årsredovisningen från 2021:

“Barnombudsmannen ska inhämta erfarenheter från barn och unga om frågor som rör könsidentitet och om intersexvariationer.”

“Barnombudsmannen ska erbjuda stöd till vissa statliga myndigheter i deras uppdrag att arbeta med den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter…”

“Barnombudsmannen ska analysera och redogöra för konsekvenser för barn och unga i Sverige med anledning av covid-19-pandemin, utifrån barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen.”

“Pornografins inverkan på barn och unga”

“Hbtq strategisk myndighet”

“…utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ta fram och sammanställa kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism.”

“Barnombudsmannen ska undersöka vilka utvecklingsbehov och insatser som behövs för att göra skolan till en mer trygg och inkluderande plats för unga transpersoner och icke-binära.”

Vidare ska Barnombudsmannen även “jämställdhetsintegrera” myndigheten.