Skip to main content

Onödiga myndigheter

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet ska bland annat följa upp och analysera hur staten och kommunerna genomför regeringens funktions­hinderspolitik. Ansvaret för att genomföra funktionshinderspolitiken ingår däremot inte i Myndigheten för delaktighets uppdrag, utan vilar på andra myndigheter, kommuner och regioner. Vi kan helt enkelt inte se att det behövs en särskild myndighet inom området.

Därför ska myndigheten avvecklas

Statskontoret gjorde en översyn av myndigheten 2016 och föreslog att regeringen prövar “om vissa uppgifter som Myndigheten har kan överföras till Socialstyrelsen. Det gäller de uppgifter som myndigheten har inom välfärdsteknologi, upphandling av ledarhundar och en stödfunktion om assistanshundar”.

Statskontoret konstaterade också att “myndighetens uppdrag överlappar med andra myndigheter” och “ansvaret för att genomföra funktionshinderspolitiken vilar dock på andra myndigheter och på kommuner och landsting med flera”.

MED kan inte se att det behövs en särskild myndighet inom området. Koordinering kan vid behov skötas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Mer om myndigheten

Ramanslag: 63,2 miljoner kr (2021) inklusive anslag till nämnden för hemslöjdsfrågor.
Transfereringar från staten: 26,8 miljoner kr (2021)
Antal anställda: 43 (2021)
Personalkostnader: 37,3 miljoner kr (2021)
Generaldirektör: Malin Ekman Aldén, som tidigare var kansliråd på Socialdepartementet
Uppdrag, från regeringens hemsida: Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter.

Myndigheten för delaktighet bildades 2014 genom en sammanslagning av Myndigheten för handikappolitisk samordning och Hjälpmedelsinstitutet.

Förutom att följa upp och analysera hur staten och kommunerna genomför regeringens funktions­hinderspolitik har myndigheten också i uppdrag att upphandla en stödfunktion för assistanshundar. Detta för att säkerställa att det finns en aktör som utbildar och godkänner assistanshundar över hela landet. Myndigheten ger även bidrag för ledarhundar till Synskadades riksförbund.