Miljö och hållbarhet - Medborgerlig Samling Skip to main content

Politikområden

Miljö och hållbarhet

Naturen och dess resurser lägger grunden till samhällets välstånd och måste förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Det är lika giltigt idag, som imorgon. Allt annat är att såga av den gren som vi alla sitter på. Beslut i miljöfrågor måste tas utifrån en helhetssyn samt vetenskap och fakta. Ineffektiv symbolpolitik som ser bra ut men inte ger effekt, är inte ett alternativ. De faktiska resultaten av åtgärder måste vara viktigast.

Vi anser:

  • Incitament behövs för att bygga ett hållbart samhälle
  • Skydda naturen och använd naturresurser ansvarsfullt
  • Miljö och utsläpp är internationella problem, inte enbart nationella

Hållbarhetsperspektiv måste beaktas vid alla beslut

Begreppet hållbarhet har idag en kraftig slagsida mot det ekologiska. Vi eftersträvar en återgång till en bredare tolkning, med såväl ekonomiska och sociala som ekologiska dimensioner. Politiska beslut måste tas med helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv. Miljön förbättras bäst stegvis med välgenomtänkta prioriteringar – inte med alarmism och radikala åtgärder. Miljöarbetet måste ha visioner, men kloka avvägningar måste alltid göras. Det skall erbjudas möjligheter och finnas incitament för såväl medborgarna som institutioner och marknaden att ta ansvar för miljön.

Skydd av djur och natur är en långsiktig investering

Biologisk mångfald är viktigt att värna för att bibehålla en livskraftig natur. Spridning av miljö- och hälsoskadliga ämnen i naturen måste motverkas. Miljöförbättrande åtgärder måste dock alltid utgå från hur verkligheten ser ut och vägas mot olika samhällsbehov och tillgången på resurser. Användning av naturresurser behöver ske på ett genomtänkt sätt. Målsättningen måste vara att inrätta ett kretsloppstänkande på alla områden.

En ambitiös och effektiv miljöpolitik internationellt

Det är viktigt att säkerställa att åtgärder för miljön får reella effekter och inte bara flyttar problemen någon annanstans. Genom EU finns möjlighet att driva miljöpolitik som direkt får global genomslagskraft. Som en av världens största ekonomier har EU möjlighet att påverka andra länders miljöarbete, exempelvis Kina, på ett betydligt kraftfullare sätt än vad Sverige som enskilt land har. Det är även genom EU som vi kan jobba med att minska utsläppen av växthusgaser för minskad risk för negativ klimatpåverkan.