Skip to main content

Politikområden

Pensioner

Det svenska pensionssystemet är bristfälligt i flera avseenden. Den statliga pensionen ska, enligt grundidén, bygga på hur mycket man har betalat in under sitt yrkesliv. Kopplingen mellan inbetalning och utbetalning har dock försvagats alltmer, så att skillnaden mellan pensionen till den som har jobbat sedan ungdomsåren och till den som aldrig har jobbat i Sverige blir försvinnande liten.

Dessutom har vi det grundläggande problemet att individens ekonomiska situation som pensionär är så beroende av politikernas beslut. Medborgerlig Samling vill minska det beroendet och förstärka det enskilda pensionssparandet.

Vi anser:

  • Grundavdrag på 100 000 kr till alla pensionärer
  • Växla från statlig pension till ökat enskilt sparande
  • Avskaffa bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet

Ett grundavdrag för alla

Medborgerlig Samling vill omgående införa ett grundavdrag på 100 000 kr per år för alla med förvärvsinkomst, inklusive pensionärerna. Det höjda grundavdraget gör framförallt skillnad för alla med låg pension och små marginaler. Detta är en reform som kan genomföras omgående och är inte beroende av ändringar i pensionssystemet, vilka tar längre tid att genomföra.

En omläggning av systemet med ökat enskilt sparande som inriktning

Medborgerlig Samling vill se en förflyttning av makten från politikervälde och statlig byråkrati till den enskilde medborgaren. Pensionssystemet skapar ett stort beroende av statliga beslut och det finns egentligen inga garantier för någonting. Därför vill vi reformera det statliga pensionssystemet genom att de yrkesverksammas inbetalningar minskar, samtidigt som eget pensionssparande gynnas. Det finns kvar en statlig garantipension och likaså en viss inkomstbaserad pension, men den privata delen ska öka. Därmed kan även dagens premiepensionssystem, som är en form av halvmesyr, avvecklas och privatiseras till fullo.

Pensionssystemet ska inte vara ett försörjningsstöd

Kopplingen mellan förvärvsarbete och pension behöver stärkas, vilket delvis sker helt automatiskt genom Medborgerlig Samlings politik, som för med sig ett ökat enskilt pensionssparande. Utöver den statliga garantipensionen bör det inte finnas ytterligare stödformer, vilka bryter kopplingen mellan arbete och pension. Bostadstillägget och äldreförsörjnings- stödet bör avvecklas helt och hållet och den som inte kunnat förvärvsarbeta p g a funktionshinder skyddas genom att inkomster i form av socialförsäkringar ger pensionspoäng.