Skip to main content

Politikområden

Rättspolitik

Under omarbetning

Otryggheten sprider sig och undersökningar visar att många, särskilt kvinnor, inte längre vågar röra sig fritt i samhället. Att staten sörjer för medborgarnas trygghet och säkerhet är ett av grundfundamenten för ett fungerande samhälle. Ett genomgående tema bland Medborgerlig Samlings rättspolitiska förslag är att allmänheten ska skyddas och att brottsoffrens ställning stärks.

Vi anser:

  • Skärp straffen betydligt för återfallsförbrytare
  • Detaljredovisa brottsstatistik, bl.a. kön, ålder och medborgarskap
  • Sänk straffmyndighetsåldern till 13 år

En större och reformerad poliskår behövs

Polisens allt svårare situation efter lång tids vanstyre har knappast undgått någon. Sverige behöver både fler poliser och ett annat ledarskap inom polisorganisationen. För att vi ska nå EU-genomsnittet, vilket får ses som ett minimikrav, behövs ca 30 000 poliser i samtidig tjänst, vilket är ca 50 procent fler poliser jämfört med i dag.

Ledarskapet inom polisen måste i högre grad skötas av poliser än av administrativ personal. Nolltolerans mot småbrott måste råda och ett ökat personligt ansvar för cheferna för brottsbekämpning inom respektive geografisk enhet.

För att öka tryggheten i lokalsamhället och ge kommunerna verktyg bör även kommunala ordningsvakter kunna få vissa polisiära befogenheter.

Rättsväsendet måste anpassas efter dagens behov

En rad reformer behöver genomdrivas för att anpassa dagens rättsväsende för att bemöta dagens problem och hot. Domstolarna måste börja nyttja de övre delarna av straffskalorna och mängdrabatten vid flera begångna brott måste minska avsevärt. Straffmyndighetsåldern bör sänkas till 13 år. Jourdomstolar ska inrättas vid dagens tingsrätter för särskilt snabb handläggning av mängdbrott.

För utländska medborgare som begår allvarligare brott ska huvudregeln vara att de ska utvisas. Det organiserade tiggeriet missbrukar EU:s fria rörlighet, vilket ska bekämpas genom ordningsföreskrifter och poliskontroller.

Skärp straffen för brott mot blåljuspersonal

Den eskalering av övergrepp mot vissa anställda och förstörelse av egendom som skett måste ge en tydlig och snabb reaktion. Lagen ska omfatta även skydd för bl.a. sjukvårdspersonal i allmänhet. 17 kap. brottsbalken bör kompletteras med ett särskilt brott, våld mot alarmeringspersonal m.fl., som ska ge fängelse i de flesta fall samt ge polisen utökade befogenheter att tillfälligt frihetsberöva enskilda när sådant brott begås.