EU - Medborgerlig Samling Skip to main content

Politikområden

EU

Medborgerlig Samling är positiva till europeiskt samarbete – men kritiska till hur dagens EU utvecklats. Unionen behöver återvända till att bli ett i huvudsak mellanstatligt samarbete för att ha chans att kunna hålla ihop på längre sikt. Medlemsländerna är olika och behöver få välja sina egna vägar.

Medborgerlig Samling sa tydligt nej till EU:s återhämtningsfond, även omnämnd som EU:s skuldpaket, då den kommer kosta Sveriges skattebetalare 150 miljarder kronor.

Medborgerlig Samlings vision om Sveriges del i EU är att det i stort är ett mellanstatligt samarbete som begränsas till gränsöverskridande områden som frihandel, säkerhet, miljöpåverkan samt en stark utrikespolitisk röst som utgör själva grunden. Sveriges egna intressen därutöver ska inte omfattas av EU:s lagstiftanderätt. Nekas en omförhandling av Sveriges EU-avtal bör som sista utväg en folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap ske.

Vi anser:

  • Bryt utvecklingen mot en överstatlig federation
  • Nej till EU:s återhämtningsfond
  • Stoppa EU:s bidragskarusell

EU:s utveckling mot en överstatlig federation måste brytas

EU måste återgå till ett i huvudsak mellanstatligt samarbete, där de flesta besluten fattas på den nationella nivån i medlemsländerna. Därmed kommer EU-parlamentet inte längre att behövas och kommer därför att kunna avvecklas. Anpassat medlemskap, där länder kan välja att stå utanför vissa delar av EU-samarbetet, bör bli grundprincip för hela unionen. För Sveriges del bör vi stå utanför eurosamarbetet, men även Schengensamarbetet så länge unionens yttre gränser inte är säkrade.

En fungerande inre marknad är Sveriges främsta intresse

Sveriges välstånd bygger på utrikeshandeln och EU är vår viktigaste marknad, både för export och import. Den inre marknaden fungerar ännu inte på alla områden, bland annat måste EU-medborgares möjligheter att arbeta i andra EU-länder förbättras. Många av de EU-program som saknar betydelse för den inre marknaden kan avvecklas, vilket på sikt skulle minska Sveriges EU-avgift till hälften av dagens.

Effektivisera vissa kärnuppgifter som kräver överstatlighet

EU måste skydda sin yttre gräns effektivare. För att motverka en okontrollerad migration bör EU i stället stödja demokratisk och ekonomisk utveckling i ursprungsländerna och ge akut hjälp i närområdet vid krigs- och katastrofsituationer. EU bör ge högre prioritet åt gränsöverskridande problem på områden som organiserad brottslighet, terrorism och miljöhot. På IT-området måste EU finna rätt avvägning mellan kraven på effektivitet och hoten mot medborgarnas integritet.