Skip to main content

Politikområden

Skola

Skolan fyller en samhällsbärande uppgift. Den svenska skolans utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisningen ska utformas så att den totala kunskapsöverföringen blir så stor som möjligt.

Vi anser:

  • Inför nivågruppering
  • Skapa reella förutsättningar för studiero
  • Inför olika studievägar tidigare

Nivågruppering gynnar alla elever

Den svenska skolans hopplösa kamp för mer jämlikhet i utfall måste upphöra. Alla lika stora ökningar av överförd kunskap ska istället räknas lika mycket, oavsett vilken elev det gäller. Studiestarka elever, som är de elever som mest lyckas omvandla undervisning till akademisk kunskap, är de elever som dessutom mest behöver den akademiska kunskapen. Nivågruppering, att eleverna grupperas så att undervisningsgrupperna blir mer likartade med avseende på elevens studieförmåga, behöver införas. Det innebär att varje elev i största möjliga utsträckning får studera på sin egen nivå, vilket gynnar alla elever.

Studiero möjliggör välmående och lärande

På många håll i den svenska skolan förekommer omfattande stök, mobbning, och kriminalitet. Det är en katastrof eftersom skolan är obligatorisk för alla barn och tar en avsevärd del av deras uppväxt i anspråk. Störningar av studieron är en överträdelse av elevernas rätt till inlärning, varför studiero ska upprättas och upprätthållas med alla till buds stående medel. Verktygen för detta behöver utökas. Rektorer och lärare ska efter utbildning få en rättslig ställning som motsvarar ordningsvaktsförordnande. Lärare ska få agera kraftfullt mot stök även för att förbättra sin egen arbetsmiljö. Elever som saboterar eller mobbar ska kunna flyttas permanent.

Olika studievägar ökar motivationen

Den nioåriga grundskolan ska vara sammanhållen på låg- och mellanstadiet i skolår 1–6. På högstadiet ska den däremot vara differentierad och bestå av två något olika utbildningslinjer. För en elev ska skolåren 7–9 bestå av antingen en allmän linje, lik dagens sammanhållna högstadium med dess allmänbildande blandning av teoretiska och praktiska skolämnen, eller en klassisk linje med en större satsning på klassisk bildning och teoretisk fördjupning.

Gymnasieskolan ska vara differentierad i ett yrkesgymnasium och ett studentgymnasium. Yrkesexamen ska innehålla en gesällprovsliknande del. Studentexamen ska återinrättas och genomföras i samarbete med högskolan.