Skip to main content

Politikområden

Universitet och högskola

Universitetens och högskolornas kärnuppgifter är utbildning och forskning. Utvecklingen där universitet och högskolor alltmer har kommit att tjäna som instrument för förverkligandet av samtidens politiska ambitioner måste brytas. Forskningens frihet skall värnas genom att kärnverksamheten prioriteras, byråkratin minskas och genom att forskare inte skall styras via riktade satsningar och projektmedel. Universitetens och högskolornas uppdrag skall renodlas så att yrkesnära utbildningar flyttas från universitet till högskolor.

Vi anser:

  • Vetenskaplig frihet möjliggör framgångsrik forskning
  • Universitet och högskolor ska ges olika uppdrag
  • Minskad byråkrati och ökat fokus på forskning och utbildning

Reformerad finansieringsmodell för en självständig och vetenskapligt grundad akademi

Akademin har alltmer gjorts till ett instrument för att uppnå politiska mål. Gränsen mellan expertkunskap och politiska ambitioner har suddats ut och detta är dåligt för upprätthållande av kunskapssamhället. Det påverkar i längden både demokratin och Sveriges konkurrenskraft negativt. MED vill därför reformera dagens finansieringsmodell där politiker och tjänstemän i hög grad bestämmer inriktningen på forskningen. Tematiskt riktade medel skall delvis överföras till universiteten själva och delvis gå till utökade öppna utlysningar där forskaren själv definierar frågeställningarna. Målet är att ta bort spelrummet för instrumentalisering, aktivism och jävspåverkan.

Utbildning av hög kvalitet och i balans med arbetsmarknaden

När statliga lärosäten konkurrerar om studenter främjas inte kvalitet. Matchningen med arbetsmarknaden blir lidande och fakulteten kommer i kläm mellan studenter och ledning. MED vill differentiera uppdragen mellan universitet och högskolor samt öka den centrala planeringen av kursutbud för att minska glappet mot arbetsmarknadens efterfrågan.

Mer fokus på kärnverksamheten och mindre byråkrati

Forskning och högre utbildning tar avstamp i en sällsynt inre drivkraft av nyfikenhet och kunskapsglädje – denna riktas inte utan kvävs och förfelas i ett växande byråkratiskt utanpåverk. MED vill därför minska på byråkratin. För att detta ska kunna ske måste lärosätena åläggas färre uppdrag som inte hör till deras kärnverksamhet. MED vill att makten överförs från administratörer till forskare och lärare.