Ekonomi och skatter - Medborgerlig Samling Skip to main content

Politikområden

Ekonomi och skatter

Det som förut handlade om att fördela överskott så att även de sämst lottade fick sjukvård eller skolgång, har utvidgats till att handla om att försöka utjämna alla skillnader mellan människor. Staten har växt långt utanför vad den borde syssla med och människor har passiviserats av höga skatter och bidrag. Friheten för människor måste öka, skattetrycket minska och företagsklimatet förbättras. Alla som kan försörja sig själva ska göra det.

Vi anser:

  • Välfärden kräver en god skattebas – inte höga skatter
  • Skattetrycket ska minska till 30 procent av BNP
  • Sänk arbetsgivaravgifterna

Egenmakt för människor föder initiativförmåga

Ett samhälle som genom sitt skattesystem skapar beroende av staten genom stöd och bidrag, gör sig sårbart i längden och sänker sin globala konkurrenskraft. Ett högt skattetryck minskar människors egen initiativförmåga. Det måste finnas incitament att skapa och bygga verksamhet utifrån idéer, annars infinner sig på sikt en förödande passivitet.

En skattefinansierad grundtrygghet ska finnas för alla medborgare. Utöver det ska människor få välja sina vägar och vad de vill använda sina pengar till.

Ett helt nytt tänkande behövs i skattepolitiken

Det är en myt att bra välfärd kräver höga skatter. Det som behövs är en god skattebas samt att skattemedlen hanteras effektivt. Som exempel kan nämnas att Sverige har ett skattetryck på 44 procent av BNP och Schweiz endast 28 procent, där Schweiz har bättre välfärd.

Vår målsättning på sikt är att skattetrycket (som andel av BNP) ska minska till 30 procent, vilket är genomsnittet i OECD. Detta görs genom en omfördelning från det offentliga till individen och genom nedskärning av statens verksamhet utanför dess kärnområden. Kärnområden är bland annat försvar, rättssystem, polis, sjukvård och skola.

Företagande är grunden för landets välstånd

Att människor arbetar och försörjer sig själva är nyckeln för ett bra välstånd. Det svenska näringslivet behöver ett gott företagsklimat, alltifrån mindre nystartade företag till stora äldre industriföretag. Företagsetablering måste förenklas och tillväxtmöjligheter främjas, genom bland annat en sänkning av arbetsgivaravgifterna och avveckling av 3:12-reglerna. Mindre företag ska kunna välja att betala sin skatt direkt till den egna kommunen istället för att gå via staten. Detta ger även kommunen ett incitament att samarbeta med de lokala företagen och på så sätt få direkt avkastning på de lokala insatserna.