Skip to main content

Politikområden

Jämställdhet

Det västerländska samhället är överlägset bäst på jämställdhet och skydd av minoriteter. Detta samhälle bygger på lika rättigheter och skyldigheter för alla och tydliga gränser mellan stat och privatliv. Människor ska vara fria att välja själva hur de vill leva sina liv, oavsett deras kön, könsidentifikation eller sexuell läggning.

Vi anser:

  • Nej till könskvotering
  • Ingen genusideologi i offentlig verksamhet
  • Motverka hederskultur

Nej till könskvotering i arbetslivet och annanstans

Att det finns kvinnor och män är ett biologiskt faktum och inget som i sig ska styra politiska beslut. Företag eller organisationer ska inte tvingas tillsätta tjänster på grundval av en persons kön, eller något annat kriterium som inte har med kompetens att göra. Vilken förälder som är hemma med barnen är upp till föräldrarna själva att bestämma utifrån deras egen livssituation och vilja.

Genusteorier och social ingenjörskonst måste ifrågasättas

Förskolor, skolor och offentliga företrädare ska inte ha som uppgift att på ett konstlat sätt förändra könsroller. Alla ska ha möjlighet att få hitta sina egna vägar i livet, utifrån fallenhet och intresse. Genusvetenskap och liknande politiskt baserade ideologier har fått ett orimligt inflytande över offentlig verksamhet. Detta måste brytas. Jämställdhetsmyndigheten, som driver ideologisk indoktrinering i statsapparaten, ska läggas ner.

Trygghet för alla, oavsett kön, kultur och religion

Alla ska ha samma rätt till trygghet i Sverige. Våld i nära relationer ska adresseras på ett likvärdigt sätt oavsett kön och andra grupptillhörigheter hos offer eller förövare. Hederskultur och våld med kulturell eller religiös grund, som skadar och begränsar människor, måste motarbetas av offentliga institutioner, såsom polis, skola och socialtjänst.